Polityka jakości

Głównymi celami Polityki jakości realizowanej przez Właściciela organizacji Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia są:

 • realizacja szkoleń zgodnie z wymaganiami klientów i przepisami prawnymi,
 • osiągnięcie wysokiego poziomu jakości przeprowadzanych szkoleń i świadczonych usług.

Ponadto Właściciel co roku stawia przed sobą i współpracownikami nowe cele z zakresu jakości.

Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiego poziomu działań podejmowanych przez naszych pracowników, co jest niezbędne do realizacji przyjętej Polityki Jakości. Zobowiązujemy się do przestrzegania i realizacji wymagań prawnych dotyczących zapewnienia jakości. 

Nasza firma Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia zapewnia infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania szkoleń, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych i kwalifikacje swoich pracowników, dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa realizowanych zajęć praktycznych, dostarcza właściwe środki dla ciągłego doskonalenia procesów w celu zadowolenia naszych klientów.

Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia właściwego środowiska pracy i metod zarządzania.

Właściciel poprzez realizację polityki jakości zobowiązuje się do:

 • dostosowywania Polityki Jakości do potrzeb firmy Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia,
 • ciągłego doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • ustalania i oceny wyznaczonych celów jakości podczas przeglądów wykonywanych przez kierownictwo,
 • skutecznej realizacji ustaleń z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,
 • okresowego przeglądu Polityki Jakości oraz celów jakości pod względem ich aktualności, przydatności i adekwatności,
 • dostarczania usług zawsze zgodnych z wymaganiem klienta, 
 • przestrzegania i realizacji wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących firmy oraz systemu zarządzania jakością,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do utrzymania i doskonalenia systemu jakości,
 • kształtowanie świadomości personelu o potrzebie realizacji Polityki Jakości ukierunkowanej na spełnianie wymagań klienta, wymagań ustawowych i przepisów prawnych,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich świadomości związanej z realizowanymi zadaniami.

Potwierdzeniem wprowadzenia w życie deklarowanej Polityki Jakości jest ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie w firmie Ośrodek Szkolenia CRAFT Adrian Hołownia systemu zarządzania jakością, który spełnia wymogi określone w normie PN-EN ISO 9001:2015. 

Powyższa polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest dla nich dostępna.

Właściciel – Adrian Hołownia 

Gryfino, dn. 04.11.2023